Pedigree of Zolotaya Rybka Globalny Mashtab

Zolotaya Rybka Globalny Mashtab

Bellshow Red October

RICHARD II Polaris

P-Lou's Take It On The Run

Dao Shao Sex Bomb

Ostrov Mudrecov Kalinka Malinka Bellshow

Bellshow Casanova

DAO SHAO BRETTA

Zolotaja Rybka Provokacija

Zolotaja Rybka Luc Solnca

Midnight Music Imperator Bonaparte

Zolotaja Rybka Glasha da ne Vasha

Legenda Zolotoj Rybky
Zolotaja Rybka Bozestvejnyi Vostog
Ajna
This pedigree was generated by The Shar-Pei Archives